Наказ Служби безпеки України від 21.06.2012 № 251 «Положення про порядок надання доступу до державної таємниці у Центральному управлінні Служби безпеки України»

Корисна Інформація Без коментарiв

Наказ Служби безпеки України від 21.06.2012 № 251 «Положення про порядок надання доступу до державної таємниці у Центральному управлінні Служби безпеки України»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

21.06.2012 № 251__

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання доступу до державної таємниці у Центральному управлінні Служби безпеки України

І. Загальна частина

1.1.          Це Положення відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561-12 (далі – Порядок), визначає порядок надання та припинення доступу до державної таємниці у функціональних підрозділах Центрального управління Служби безпеки України (далі – підрозділ ЦУ СБУ)співробітникам-військовослужбовцям, працівникам, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, та іншим громадянам.

Уповноваженим працівникам органів прокуратури, представникам контрольно-ревізійних та інших державних органів при виконанні ними своїх повноважень доступ до державної таємниці надається у порядку, визначеному іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до вимог статті 34 Закону України “Про державну таємницю”.

Особам, залученим Службою безпеки України до конфіденційного співробітництва, доступ до державної таємниці надається у порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про державну таємницю” та іншими нормативно-правовими актами.

1.2.          У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

органи, заклади СБУ – регіональні органи, органи військової контррозвідки, заклади, установи, військовий навчальний підрозділ СБУ у складі вищого навчального закладу СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ;

співробітники – співробітники-військовослужбовці підрозділів ЦУ СБУ, а також працівники підрозділів ЦУ СБУ, які уклали трудовий договір із СБУ;

структурний підрозділ – підрозділ, що входить до складу підрозділу ЦУ СБУ;

інші громадяни – дієздатні громадяни України, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують надання доступу до державної таємниці за умовами своєї службової, виробничої чи науково-дослідної діяльності або навчання.

1.3.          Рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації, у тому числі мобілізаційного характеру) та її матеріальних носіїв приймаються у формах письмових наказів, затверджених поіменних списків, накладання письмових резолюцій на секретних документах та письмових дозволів на приписах осіб, які прибувають у відрядження.

Доступ до секретних нормативно-правових та розпорядчих актів, видань, технічної документації тощо здійснюється відповідно до функціональних обов’язків посадових осіб підрозділів ЦУ СБУ та поставлених перед ними завдань.

1.4.          Контроль за додержанням установленого порядку доступу до державної таємниці у ЦУ СБУ покладається на Управління режиму, документального забезпечення і контролю (далі – УРДЗК), у підрозділах ЦУ СБУ – на їх режимно-секретні підрозділи (далі – РСП).

1.5.          Доступ до державної таємниці співробітнику або іншому громадянину надається до конкретної секретної інформації і матеріальних носіїв з урахуванням ступеня секретності інформації та не може перевищувати наданої йому форми допуску до державної таємниці.

1.6.          Доступ співробітнику або іншому громадянину надається до секретної інформації в обсязі, необхідному йому для своєчасного та якісного виконання службових, виробничих, наукових, науково-дослідних, навчальних завдань (обов’язків) чи здійснення секретних робіт, пов’язаних із самостійною науково-дослідною чи творчою діяльністю.

1.7.          На період переоформлення співробітнику допуску до державної таємниці, йому надається доступ до конкретної секретної інформації чи її матеріальних носіїв, які містять таку інформацію, зі ступенем секретності, що не перевищує наявну у нього форму допуску до державної таємниці.

1.8.          Співробітнику, який перебуває у розпорядженні Голови СБУ, заступника Голови СБУ або начальника підрозділу ЦУ СБУ, доступ до державної таємниці може надаватися за рішенням посадової особи, у розпорядженні якої перебуває цей співробітник.

1.9.          Доступ до державної таємниці надається співробітнику за умови знання ним вимог Закону України “Про державну таємницю”, Порядку та інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці у частині, що стосується, після складення відповідного заліку в РСП підрозділу.

Залік проводиться РСП один раз на два роки. Результати заліку оформляються письмово із зазначенням дати та переліку нормативно-правових актів, з яких складається залік.

II. Надання та припинення доступу до державної таємниці за наказами

2.1.          Доступ до державної таємниці за наказами надається до:

матеріальних носіїв секретної інформації (далі МНСІ), потреба роботи з якими обумовлена функціональними, посадовими обов’язками та відповідними номенклатурами посад співробітників-військовослужбовців та працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці (далі – номенклатура посад);

шифрів та шифрувальної роботи;

відомостей зі ступенем секретності “Особливої вважливості” та мобілізаційного характеру (за винятком відряджених осіб);

роботи у складі експертних комісій по перегляду грифів секретності МНСІ.

2.2.          Голові СБУ доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.

Заступникам Голови СБУ та співробітникам, які перебувають на посадах, уключених до номенклатури посад, доступ до державної таємниці надається та припиняється:

наказами ЦУ СБУ, що видаються Головою СБУ або особою, яка виконує його обов’язки, – заступникам Голови СБУ та співробітникам;

наказами ЦУ СБУ, що видаються заступниками Голови СБУ, –співробітникам;

наказами начальника підрозділу ЦУ СБУ або особи, яка виконує його обов’язки, – співробітникам підпорядкованого йому підрозділу.

2.3.          Доступ до державної таємниці іншим громадянам, за винятком відряджених осіб, надається та припиняється наказами ЦУ СБУ, що видаються Головою СБУ або його заступниками.

2.4.          Доступ до державної таємниці із ступенем секретності “Особливої важливості” співробітникам, крім відряджених, та іншим громадянам надається і припиняється наказами Голови СБУ або особи, що виконує його обов’язки.

2.5.          Доступ до державної таємниці співробітникам, які перебувають на посадах, що включені до номенклатур посад, надається:

Голові СБУ та його заступникам – з усіх питань, що стосуються діяльності СБУ;

начальнику підрозділу ЦУ СБУ – з питань, що стосуються діяльності підпорядкованого підрозділу ЦУ СБУ;

співробітнику – з питань, що стосуються виконання ним своїх функціональних або посадових обов’язків, інших доручених йому начальниками завдань у межах компетенції підрозділу, у тому числі завдань, що зумовлюють потребу надання доступу до відомостей мобілізаційного характеру.

2.6.          Доступ членів комісії до державної таємниці під час перевірки наявності МНСІ, що знаходяться на обліку у підрозділі ЦУ СБУ, здійснюється на підставі наказів (розпоряджень) начальників (керівників) підрозділів ЦУ СБУ та планів оперативно-службової діяльності.

2.7.          Проекти наказів про надання або припинення співробітнику доступу до державної таємниці готуються Управлінням роботи з особовим складом (далі – УРОС) або підрозділами кадрового забезпечення підрозділів ЦУ СБУ.

У наказах зазначаються пункт номенклатури посад та форма допуску до державної таємниці, номер і дата наказу про надання допуску до державної таємниці.

Проекти наказів ЦУ СБУ, начальників підрозділів ЦУ СБУ погоджуються відповідно з УРДЗК, РСП підрозділу ЦУ СБУ на відповідність форми наданого співробітнику допуску до державної таємниці ступеню секретності інформації, доступ до якої передбачається надати, та правомірність надання або припинення такого доступу.

2.8.          Проекти наказів про надання доступу до державної таємниці готуються на підставі:

службової записки начальника УРДЗК на ім’я начальника УРОС про необхідність надання доступу до державної таємниці заступнику Голови СБУ, начальнику (керівнику) підрозділу ЦУ СБУ;

рапорту начальника РСП підрозділу ЦУ СБУ, в якому проходить службу або працює співробітник, на ім’я начальника підрозділу ЦУ СБУ про необхідність надання співробітнику доступу до державної таємниці;

рапорту начальника УРДЗК на ім’я Голови СБУ, підготовленого з урахуванням пропозицій підрозділів ЦУ СБУ, у яких зберігається секретна інформація або її матеріальні носії, доступ до яких потребує інший громадянин на підставі його звернення.

У службовій записці або рапорті зазначаються:

1)       військове звання, прізвище, ім’я та по батькові співробітника;

2)       посада;

3)       номер пункту номенклатури посад, що відповідає займаній посаді;

4)       номер та дата наказу про надання співробітнику допуску до державної таємниці відповідної форми;

5)       відомості про дату та результати складання співробітником заліку щодо знання вимог нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.

2.9.          Доступ до державної таємниці припиняється:

2.9.1.   Співробітникам у разі:

скасування допуску до державної таємниці;

звільнення з військової служби (роботи) в СБУ;

переведення для подальшого проходження служби (роботи) до іншого підрозділу ЦУ СБУ, органу, закладу СБУ.

2.9.2.   Іншим громадянам у разі:

скасування допуску до державної таємниці;

зникнення обставин, що були підставами для надання доступу до державної таємниці відповідно до частини першої статті 27 Закону України “Про державну таємницю”.

2.10.     Підготовка службової записки або рапорту та проекту наказу про припинення доступу до державної таємниці здійснюється в порядку, передбаченому для надання доступу.

2.11.     У разі надання або припинення доступу до державної таємниці наказами ЦУ СБУ, УРДЗК надає або надсилає витяги з цих наказів до підрозділу ЦУ СБУ, в якому провадять (провадили) діяльність, пов’язану з державною таємницю, співробітники або інші громадяни.

Витяги з наказів про надання або припинення співробітникам доступу до відомостей мобілізаційного характеру надсилаються до Служби мобілізації та територіальної оборони.

2.12.     На підставі витягу з наказу на зворотному боці облікової картки, складеної за формою згідно з додатком 6 до Порядку, УРДЗК або РСП підрозділу ЦУ СБУ вносяться дані із зазначенням номера та дати наказу про надання або припинення співробітнику доступу до державної таємниці з відповідним ступенем секретності.

Зазначений запис у картці засвідчується підписом керівника УРДЗК або РСП підрозділу ЦУ СБУ, який скріплюється печаткою РСП.

ІІІ. Надання доступу до державної таємниці за поіменними списками, письмовими резолюціями

3.1.           У підрозділі ЦУ СБУ поіменні списки, за якими здійснюється доступ до державної таємниці, у випадках, передбачених пунктами 99 – 101 Порядку, підписуються начальником РСП та начальником (керівником) відповідного структурного підрозділу і затверджуються начальником підрозділу ЦУ СБУ або особою, яка виконує його обов’язки.

3.2.          Доступ до секретних справ здійснюється на підставі номенклатури справ, журналів та картотек, у якій зазначається поіменний список осіб, яким надано право працювати з відповідними справами, із зазначенням їх посад.

3.3.          Зміни до номенклатури справ, журналів та картотек вносяться і засвідчуються начальником РСП на підставі рапорту або службової записки начальника (керівника) структурного підрозділу на ім’я начальника (керівника) підрозділу ЦУ СБУ, а до справ з позначкою “Літер “М” – за погодженням з начальником (керівником) Служби мобілізації та територіальної оборони.

3.4.          Зміна грифа секретності МНСІ в номенклатурі справ робиться начальником РСП шляхом закреслення однією тонкою лінією попереднього грифа секретності та написання знизу або поряд нового грифа секретності. Такі виправлення засвідчуються із зазначенням дати підписом начальника РСП, який скріплюється печаткою РСП.

3.5.          Доступ до державної таємниці за письмовими резолюціями Голови СБУ або особи, яка виконує його обов’язки, чи заступників Голови СБУ, начальників (керівників) підрозділів ЦУ СБУ та начальників (керівників) структурних підрозділів надається до вхідних документів чи інших МНСІ, що надходять з органів, закладів СБУ, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Такі резолюції накладаються на самих документах чи на супровідних листах до МНСІ.

3.6.          За письмовою резолюцією співробітники можуть бути допущені тільки до тих МНСІ, стосовно яких оформлено резолюцію, та працювати з ними протягом часу, необхідного їм для роботи, за умови дотримання встановлених у підрозділах ЦУ СБУ режимних вимог.

IV. Надання доступу до державної таємниці особам, які прибувають у відрядження

4.1. Доступ відрядженим особам з числа співробітників СБУ, співробітників або працівників контрольно-ревізійних або інших державних органів, суду надається після подання ними до РСП підрозділу ЦУ СБУ документа, що посвідчує особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці, складеної за формою згідно з додатком 12 до Порядку, та припису на виконання завдання, складеного за формою згідно з додатком 13 до Порядку.

4.2. Припис на виконання завдання повинен містити повне найменування підрозділу ЦУ СБУ, куди відряджається особа, а також конкретний зміст завдання.

4.3. Після реєстрації у РСП підрозділу ЦУ СБУ, довідки про наявність допуску до державної таємниці та припис на виконання завдання подаються керівництву ЦУ СБУ чи начальнику (керівнику) підрозділу ЦУ СБУ для надання письмового дозволу.

Резолюції про надання доступу відрядженій особі накладаються на приписі на виконання завдання і становлять собою письмовий дозвіл на ознайомлення (опрацювання) з конкретними секретними носіями (інформацією) та відомостями.

Письмовий дозвіл на доступ відрядженій особі надається до інформації:

зі ступенем секретності “Особливої важливості” у підрозділах ЦУ СБУ – Головою СБУ або особою, яка виконує його обовязки;

зі ступенем секретності “Таємно”, “Цілком таємно”, у тому числі мобілізаційоного характеру, у підрозділах ЦУ СБУ – Головою СБУ або особою, яка виконує його обов’язки, чи заступниками Голови СБУ, а також начальниками (керівниками) підрозділів ЦУ СБУ;

Письмовий дозвіл на доступ співробітникам органів, закладів СБУ до інформації зі ступенем секретності “Таємно”, “Цілком таємно” у підрозділах ЦУ СБУ надається начальниками (керівниками) підрозділів ЦУ СБУ.

4.4. Ознайомлення відрядженої особи з МНСІ здійснюється відповідно до вимог пунктів 113 – 117 Порядку.

V. Обмеження кола осіб, обізнаних з секретними відомостями

5.1. Доступ до секретних відомостей здійснюється у межах, визначених:

наказами про надання доступу до державної таємниці;

поіменними списками;

письмовими резолюціями, які надають право доступу до конкретних відомостей.

5.2. Начальники (керівники) підрозділів ЦУ СБУ, структурних підрозділів підрозділів ЦУ СБУ та начальники (керівники) РСП цих підрозділів зобов’язані здійснювати заходи щодо контролю та порядку обмеження кола осіб, обізнаних з тими чи іншими секретними відомостями та матеріальними носіями.

VI. Заходи запобігання фактам несанкціонованого ознайомлення осіб з секретними відомостями, до яких їм не надано доступу

6.1.Запобігання фактам несанкціонованого ознайомлення осіб із секретними відомостями, до яких їм не надано доступ, досягається:

розміщенням і обладнанням режимних приміщень та режимних приміщень зі спеціальним режимом доступу та перебування відповідно до встановлених норм;

виконанням особами, яким надано доступ до секретних відомостей, правил проведення секретних робіт та встановленого режиму секретності;

проведенням нарад, занять, заслуховувань тощо, у роботі яких використовується секретна інформація, тільки у режимних приміщеннях, у яких виконано організаційні та інженерно-технічні заходи захисту інформації;

перевіркою відповідності форми наданого особі допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких їй надається доступ;

упровадженням та забезпеченням виконання надійного пропускного та внутрішньооб’єктового режиму;

здійсненням постійного контролю за виконанням установленого режиму секретності керівниками усіх рівнів;

виконанням співробітниками та іншими громадянами письмового зобов’язання громадянина України у зв’язку з допуском до державної таємниці.

VII. Доведення секретної інформації до відома співробітників, інших громадян та відряджених осіб

7.1. Секретна інформація доводиться до відома співробітників, інших громадян та відряджених осіб, яким надано допуск відповідної форми, згідно з резолюціями Голови СБУ або особи, яка виконує його обов’язки, чи заступників Голови СБУ, а також начальників (керівників) підрозділів ЦУ СБУ за підписом на самому документі чи на спеціальному аркуші ознайомлення.

7.2. Відрядженим особам секретна інформація доводиться згідно з резолюціями Голови СБУ та його заступників, керівництва підрозділів ЦУ СБУ після перевірки наявності документів (документа, що посвідчує особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці, припису на виконання завдання).

7.3. Зареєстровані вхідні МНСІ після розгляду відповідним керівником надаються за його резолюцією для ознайомлення і виконання тільки через РСП.

VIII. Контроль за дотриманням порядку доступу осіб до секретної інформації

8.1. Постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці та дотриманням установленого порядку доступу осіб до МНСІ здійснюється керіництвом СБУ, керівниками підрозділів ЦУ СБУ та їх структурних підрозділів, посадовими особами УРДЗК, РСП підрозділів ЦУ СБУ, обов’язки яких спрямовані на виконання завдань щодо охорони державної таємниці та дотримання вимог Закону України “Про державну таємницю”, Порядку, нормативно-правових актів СБУ, інших законодавчих та нормативних актів України у сфері охорони державної таємниці.

8.2. Контроль за дотриманням установленого порядку доступу до державної таємниці також здійснюється:

співробітниками УРДЗК та РСП підрозділів ЦУ СБУ – шляхом виявлення та закриття можливих каналів витоку секретних відомостей з урахуванням завдань та умов, що вирішуються, а також перевірки відповідності форм допуску громадян до державної таємниці ступеню секретної інформації, з якою вони працюють;

особами, відповідальними за організацію заходів, у ході яких використовується секретна інформація;

керівниками (безпосередніми начальниками) – під час перевірки у співробітників стану дотримання вимог щодо зберігання секретних документальних матеріалів; під час звірки фактичної наявності у них МНСІ;

внутрішньоперевірочними комісіями – у ході проведення загальних та квартальних перевірок наявності МНСІ;

співробітниками УРДЗК, РСП підрозділів ЦУ СБУ – під час проведення планових та позапланових перевірок стану охорони державної таємниці.

Надання публічної інформації Службою безпеки України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

   

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (044) 226-25-64

письмово: 01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16, Служба безпеки України (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

– Від фізичної особи; (зразок)

Додаток 1

до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України

ЗАПИТ

на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 

Розпорядник інформації   Служба безпеки України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 33)

 

Прізвище, ім’я та по батькові запитувача

 

Індекс та поштова адреса за місцем постійного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

 

Відповідь прошу надати

Поштою

 

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/ Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв’язку

/ Вказується номер засобу факсимільного зв’язку/

В усній формі

/ Вказується номер засобу зв’язку/

 

________________________                          _____________________________

    (дата подання запиту)                                                 (підпис запитувача)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Продовження додатка 1

Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

1.     Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

2.     Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”.

3.     Запити на інформацію, розпорядником якої є Служба безпеки України, подаються до Центрального управління Служби безпеки України, її регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних,  науково-технічних та інших  установ Служби безпеки України, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – органи та підрозділи), у робочі дні з 9-ї до 18-ї години.

Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-ї до 14-ї години) а також  у вихідні, святкові та неробочі дні.

4.     Запит на інформацію подається за такими формами:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташуванняоргану та підрозділу;

в електронному вигляді: на електронну адресу органу та підрозділу;

засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного зв’язку органу та підрозділу.

5.     Текст запиту повинен містити одне питання. Запит заповнюється розбірливим почерком, окрім запитів, що подаються в електронному вигляді. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

Усний запит заповнюється співробітником органу та підрозділу, який його отримав.

6.     Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7.     Запит на інформацію повинен містити:

а) прізвище, ім’я та по батькові запитувача;

 

 

 

Продовження додатка 1

б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8.     У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

 

– Від юридичної особи та об’єднань громадян; (зразок)

                             Додаток 2

до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України

ЗАПИТ

на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Розпорядник інформації   Служба безпеки України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 33)

Найменування юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку

 

Прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем особи

 

Відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо)

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/ Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв’язку

/ Вказується номер засобу факсимільного зв’язку/

В усній формі

/ Вказується номер засобу зв’язку/

________________________                          _____________________________

    (дата подання запиту)                                  (підпис уповноваженої запитувачем особи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Продовження додатка 2

Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форм запитів на інформацію, що подаються юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України                                      “Про доступ до публічної інформації”

1.     Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

2.     Документ, який подано юридичною особою або об’єднанням громадянбез статусу юридичної особи як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та у строки, визначені актами законодавства, що регламентують порядок розгляду таких питань.

3.     Запити на інформацію, розпорядником якої є Служба безпеки України, подаються до Центрального управління Служби безпеки України, її регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних,  науково-технічних та інших  установ Служби безпеки України, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – органи та підрозділи), у робочі дні з 9-ї до 18-ї години.

Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-ї до 14-ї години) а також  у вихідні, святкові та неробочі дні.

4.     Запит на інформацію подається за такими формами:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташуванняоргану та підрозділу;

в електронному вигляді: на електронну адресу органу та підрозділу;

засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного зв’язку органу та підрозділу.

5.     Текст запиту повинен містити одне питання. Запит заповнюється розбірливим почерком, окрім запитів, що подаються в електронному вигляді. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

Усний запит заповнюється співробітником органу або підрозділу, який його отримав.

6.     Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7.     Запит на інформацію повинен містити:

а) найменування юридичної особи чи назву об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

Продовження додатка 2

б) місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку;

в) прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

г)відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

ґ) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

д) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8.     У запиті, який подається від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи, зазначаються відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи. До такого запиту має бути додано документ, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).

9.     У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, дозвіл суду тощо).

 

 

 

факс: (044) 226-34-41;

електронна пошта: sbu_public@ssu.gov.ua

Особа відповідальна за отримання запитів на інформацію – Розпереза Анатолій Іванович

 
по матеріалам http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=107658&cat_id=107656

Поділитися записом:

Вам також може сподобатись...

Comments:

Події