Наказ ЦУ СБ України від 14.06.2011 № 231 «Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України»

Корисна Інформація Без коментарiв

Наказ ЦУ СБ України від 14.06.2011 № 231 «Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України»СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

Н А К А З

14.06.2011 N 231

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2011 р.
за N 851/19589

Про затвердження Інструкції про порядок
забезпечення доступу до публічної інформації
у Службі безпеки України

Відповідно до Законів України “Про Службу безпеки України”
( 2229-12 ), “Про доступ до публічної інформації” ( 2939-17 ),
“Про інформацію” ( 2657-12 ), “Про державну таємницю” ( 3855-12 ),
Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 ( 547/2011 )
“Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації”, з метою врегулювання порядку забезпечення
доступу до публічної інформації у Службі безпеки України
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення доступу до
публічної інформації у Службі безпеки України.

2. Помічнику Голови Служби (з режиму) – начальнику Управління
режиму, документального забезпечення і контролю забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на помічника
Голови Служби (з режиму) – начальника Управління режиму,
документального забезпечення і контролю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України в частині, що стосується.

Голова Служби В.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління
Служби безпеки України
14.06.2011 N 231

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2011 р.
за N 851/19589

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення доступу
до публічної інформації
у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру надання доступу до
публічної інформації у Центральному управлінні, регіональних
органах, органах військової контррозвідки, навчальних та інших
закладах, науково-дослідних, науково-технічних та інших установах
Служби безпеки України, Штабі Антитерористичного центру при Службі
безпеки України, оскарження рішень, дій чи бездіяльності
підрозділів, органів, закладів щодо надання або відмови у наданні
інформації за інформаційним запитом.

1.2. Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо
отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні
ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень
громадян.

1.3. У цій Інструкції терміни та скорочення вживаються в
такому значенні:
ділянка доступу до інформації – спеціально утворений
структурний підрозділ або відповідальна особа, до обов’язків яких
належить організація та забезпечення доступу до публічної
інформації;
органи та заклади – регіональні органи, органи військової
контррозвідки, навчальні та інші заклади, науково-дослідні,
науково-технічні та інші установи Служби безпеки України, Штаб
Антитерористичного центру при Службі безпеки України;
підрозділ УРДЗК – підрозділ забезпечення доступу до публічної
інформації УРДЗК;
СБУ – Служба безпеки України;
уповноважений підрозділ ЦУ – підрозділ Центрального
управління Служби безпеки України, який здійснює розгляд по суті
та підготовку відповіді на запит на інформацію, яка отримана або
створена у процесі виконання покладених на нього завдань та
функцій або стосується питань, віднесених до його компетенції;
УРДЗК – Управління режиму, документального забезпечення і
контролю;
ЦУ – Центральне управління Служби безпеки України.
Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції,
уживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про доступ до
публічної інформації” ( 2939-17 ).

1.4. Організація і забезпечення додержання порядку надання
публічної інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та
контролю надання відповідей на запити на інформацію покладається
на керівників УРДЗК, уповноважених підрозділів ЦУ, органів та
закладів.

II. Забезпечення порядку доступу
до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується:
а) оприлюдненням публічної інформації в офіційних друкованих
виданнях;
б) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті
СБУ в мережі Інтернет;
в) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах
у приміщеннях приймалень громадян;
г) наданням інформації за запитами на інформацію;
ґ) наданням доступу до системи обліку публічної інформації,
яка містить інформацію про документи, що знаходяться в
уповноважених підрозділах ЦУ, органах та закладах, за запитами та
шляхом оприлюднення на офіційному сайті СБУ.

2.2. Безпосередня організація, забезпечення доступу до
публічної інформації та функціонування спеціальних місць для
роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладається:
в ЦУ – на підрозділ УРДЗК;
в органах та закладах – на ділянки доступу до інформації.

2.3. Наповнення інформацією офіційного веб-сайту СБУ та
оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації
здійснюється Центром взаємодії із засобами масової інформації та
громадськістю Апарату Голови СБУ.
Наповнення інформацією офіційних веб-сайтів органів та
закладів здійснюється підрозділами взаємодії із засобами масової
інформації та зв’язків з громадськістю органів та закладів.
За надання публічної інформації до Центру взаємодії із
засобами масової інформації та громадськістю Апарату Голови СБУ та
підрозділів взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з
громадськістю органів та закладів відповідають керівники
функціональних підрозділів ЦУ, органів та закладів, до сфери
діяльності яких безпосередньо належить така інформація.

2.4. Забезпечення доступу до системи обліку публічної
інформації здійснюється:
в ЦУ – підрозділом УРДЗК;
в органі та закладі – ділянками доступу до інформації.

2.5. Щомісяця уповноважені підрозділи ЦУ надають до
підрозділу УРДЗК, а функціональні (структурні) підрозділи органів
та закладів – до відповідних ділянок доступу до інформації в
електронному вигляді переліки документів, що містять публічну
інформацію та перебувають у їх розпорядженні. Інформація щодо
кожного включеного до переліку документа зазначається відповідно
до вимог частини першої статті 18 Закону України “Про доступ до
публічної інформації” ( 2939-17 ).

2.6. Запити на інформацію, оформлені відповідно до вимог
статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
( 2939-17 ), підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду в
системі СБУ.

2.7. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається
фізичними особами відповідно до Закону України “Про доступ до
публічної інформації” ( 2939-17 ), наведена у додатку 1 до цієї
Інструкції.
Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається
юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної
особи відповідно до Закону України “Про доступ до публічної
інформації” ( 2939-17 ), наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.
Рекомендовані форми цих запитів на інформацію розміщуються на
офіційному веб-сайті СБУ та на інформаційних стендах у приймальнях
громадян.

2.8. Запити на інформацію, розпорядником якої є СБУ,
приймаються в ЦУ, органах та закладах у робочі дні з 9-ї до
18-ї години.
Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви
(з 13-ї до 14-ї години), а також у вихідні, святкові та неробочі
дні.

2.9. Публічна інформація про діяльність СБУ надається у
формі, визначеній законодавством.
Публічна інформація може бути надана запитувачу інформації в
усній формі під час особистого прийому або телефоном
співробітником підрозділу УРДЗК чи ділянки доступу до інформації,
про що робиться запис у журналі реєстрації запитів на публічну
інформацію.
Під час отримання та надання відповіді на запит по телефону
розмова фіксується технічними засобами співробітником підрозділу
УРДЗК, ділянки доступу до інформації, про що на початку розмови
повідомляється запитувач.

III. Порядок реєстрації, опрацювання
та надання інформації за запитами на інформацію

3.1. Запит на інформацію, що надійшов на адресу ЦУ,
приймається, реєструється та в день отримання запиту подається
співробітниками підрозділу УРДЗК на розгляд уповноваженим
підрозділам ЦУ, органам та закладам за підписом керівництва
відділу розгляду звернень громадян УРДЗК (Приймальні СБУ).
Належність запитуваної інформації до компетенції
уповноваженого підрозділу ЦУ, органу та закладу визначається
співробітником підрозділу УРДЗК.

3.2. Якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності
двох або більше підрозділів ЦУ, такі запити на інформацію
подаються на доповідь керівництву СБУ співробітниками підрозділу
УРДЗК для визначення головного виконавця.

3.3. Запити на інформацію, що надійшли на адресу органів та
закладів, приймаються, реєструються та в день отримання запиту
подаються ділянками доступу до інформації на доповідь керівництву
органів та закладів.

3.4. Розгляд по суті запиту на інформацію та підготовка
відповіді здійснюються уповноваженим підрозділом ЦУ, органом та
закладом.
Розгляд по суті запиту на інформацію, яка отримана або
створена у процесі виконання покладених на УРДЗК завдань та
функцій або стосується питань, віднесених до його компетенції, а
також щодо надання копій нормативно-правових актів СБУ, відомостей
щодо таких актів здійснюється підрозділом УРДЗК.

3.5. Діловодство за запитами на інформацію ведеться окремо
від інших видів діловодства.

3.6. Уповноважені підрозділи ЦУ, органи та заклади, які не
володіють запитуваною інформацією, але їм за статусом або
характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє,
зобов’язані надіслати цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитувача.
Такі запити надсилаються відповідному розпоряднику інформації
із супровідним листом за підписом керівника уповноваженого
підрозділу ЦУ, органу та закладу.

3.7.Реєстрація запитів на інформацію здійснюється в журналах,
що включаються до номенклатури справ, журналів та картотек, та в
автоматизованій системі електронного документообігу (за її
наявності).

3.8. Запит на інформацію, який надійшов у вигляді
електронного документа, реєструється і попередньо опрацьовується
після роздрукування на папері.

3.9. Під час опрацювання уповноваженим підрозділом ЦУ,
органом та закладом запиту на інформацію, поданого від імені
юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної
особи, з’ясовується наявність у особи, яка його подала
(підписала), повноважень запитувати конкретну інформацію. При
цьому з’ясовується наявність документа, що підтверджує такі
повноваження (довіреність, доручення тощо).

3.10. Під час опрацювання уповноваженим підрозділом ЦУ,
органом та закладом запиту на інформацію, в якому порушується
питання надання інформації про іншу особу, з’ясовується наявність
у запитувача повноважень на одержання такої інформації
(довіреність, доручення, рішення суду тощо).

3.11.Відповідь на запит на інформацію надається уповноваженим
підрозділом ЦУ, органом та закладом за вказаними запитувачем
інформації адресою, номером засобу зв’язку та формою: листом, у
вигляді електронного документа, засобами факсимільного зв’язку чи
усно телефоном.

3.12. Матеріали щодо роботи із запитом на інформацію
долучаються до відповідної номенклатурної справи уповноваженого
підрозділу ЦУ, органу та закладу.

3.13. Відповідь на запит на інформацію надається у строк,
визначений статтею 20 Закону України “Про доступ до публічної
інформації” ( 2939-17 ).

3.14. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, уповноваженим підрозділом ЦУ, органом та закладом готується
висновок про необхідність продовження строку розгляду запиту до
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Висновок
затверджується:
в ЦУ – керівником уповноваженого підрозділу ЦУ або його
заступником;
в органі та закладі – керівником органу та закладу або його
заступником.
Про продовження строку розгляду запиту на інформацію в СБУ
уповноважений підрозділ ЦУ, орган та заклад повідомляють
запитувача в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих
днів з дня отримання запиту за підписом посадової особи, яка
затвердила висновок. Якщо в запиті не зазначено поштову адресу, на
адресу електронної пошти, зазначену запитувачем у запиті,
надсилається електронне повідомлення про продовження строку
розгляду запиту на інформацію.

3.15. Відповідь на запит підписується керівником
уповноваженого підрозділу ЦУ, органу та закладу.

3.16. У відповіді на запит на інформацію зазначається
запитувана інформація, а за наявності визначених пунктом 3.18
цього розділу підстав – мотивована відмова у наданні такої
інформації. У відповіді також зазначається найменування
уповноваженого підрозділу ЦУ, органу та закладу, його поштова
адреса, прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка підписала
запит, реєстраційний номер, дата відповіді.

3.17. У разі якщо разом з проханням надати публічну
інформацію запит містить прохання надати також інформацію, що не
стосується публічної, відповідь на питання, які не стосуються
публічної інформації, надається запитувачу окремо в терміни,
визначені законодавством, про що він повідомляється у відповіді на
запит на інформацію.

3.18. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено
в таких випадках:
а) якщо СБУ не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією,
щодо якої зроблено запит;
б) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої
статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
( 2939-17 );
в) не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію,
передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ
до публічної інформації” ( 2939-17 );
г) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила
передбачені статтею 21 Закону України “Про доступ до публічної
інформації” ( 2939-17 ) фактичні витрати, пов’язані з копіюванням
або друком.

3.19. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач
зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.20. У разі відмови в задоволенні запиту відповідь має
містити мотивовану підставу відмови, прізвище, ім’я, по батькові
та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні
запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а
також порядок оскарження відмови.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у
письмовій формі. У разі коли в запиті не зазначено поштову адресу,
на адресу електронної пошти, зазначену запитувачем у запиті,
надсилається електронне повідомлення про відмову в задоволенні
запиту на інформацію.

3.21. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до
інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою
інформацією, надається відкрита запитувана інформація.
Зміст відповіді на запит підлягає погодженню співробітником
режимно-секретного підрозділу.

3.22. Отримання запитів на інформацію на особистому прийомі
здійснюється через приймальні громадян посадовими особами, що
здійснюють особистий прийом громадян.

3.23. Контроль за своєчасним, правильним та повним розглядом
і наданням відповідей на запити на інформацію, виконанням доручень
стосовно них здійснюється УРДЗК через підрозділ УРДЗК та ділянки
доступу до інформації.

Розділ IV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядників інформації

Рішення, дії чи бездіяльність СБУ як розпорядника інформації
можуть бути оскаржені Голові СБУ або до суду відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Помічник Голови
Служби (з режиму) –
начальник Управління режиму,
документального
забезпечення і контролю
Служби безпеки України В.Федірко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
забезпечення доступу
до публічної інформації
у Службі безпеки України

ЗАПИТ
на інформацію, що подається фізичними особами
відповідно до Закону України “Про доступ
до публічної інформації”

——————————————————————
|Розпорядник інформації Служба безпеки України (01034, м. Київ,|
| вул. Володимирська, 33) |
——————————————————————
——————————————————————
|Прізвище, ім’я та | |
|по батькові запитувача | |
|————————+—————————————|
|Індекс та поштова адреса| |
|за місцем постійного | |
|проживання, адреса | |
|електронної пошти, | |
|номер засобу зв’язку | |
|————————+—————————————|
|Загальний опис | |
|необхідної інформації | |
|(або/та вид, назва, | |
|реквізити чи зміст | |
|документа, інформацію | |
|щодо якого потрібно | |
|отримати) | |
|—————————————————————-|
| Відповідь прошу надати |
|—————————————————————-|
|Поштою |/ Вказується поштова адреса/ |
|————————+—————————————|
|Електронною поштою |/ Вказується E-mail/ |
|————————+—————————————|
|Засобом факсимільного |/ Вказується номер засобу факсимільного|
|зв’язку |зв’язку/ |
|————————+—————————————|
|В усній формі |/ Вказується номер засобу зв’язку/ |
——————————————————————

_______________________ ___________________
(дата подання запиту) (підпис запитувача)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо процедури подання та заповнення форми
запиту на інформацію, що подається фізичними особами
відповідно до Закону України “Про доступ
до публічної інформації”

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його
володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію,
але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги
у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної
інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом
України “Про звернення громадян”.

3. Запити на інформацію, розпорядником якої є Служба безпеки
України, подаються до Центрального управління Служби безпеки
України, її регіональних органів, органів військової
контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних,
науково-технічних та інших установ Служби безпеки України, Штабу
Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі –
органи та підрозділи) у робочі дні з 9-ї до 18-ї години.
Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви
(з 13-ї до 14-ї години), а також у вихідні, святкові та неробочі
дні.

4. Запит на інформацію подається за такими формами:
усно: по телефону або на особистому прийомі;
у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем
розташування органу та підрозділу;
в електронному вигляді: на електронну адресу органу та
підрозділу;
засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного
зв’язку органу та підрозділу.

5. Текст запиту повинен містити одне питання. Запит
заповнюється розбірливим почерком, окрім запитів, що подаються в
електронному вигляді. Електронний запит на інформацію не повинен
уміщувати вкладених файлів. Усний запит заповнюється
співробітником органу та підрозділу, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком
полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит.
У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання
відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:
а) прізвище, ім’я та по батькові запитувача;
б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання
особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної
пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер
засобу зв’язку, якщо такий є;
в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву,
реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо
запитувачу це відомо;
г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються
по телефону або в електронному вигляді.

8. У разі якщо в запиті порушується питання надання
інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що
підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації
(довіреність, доручення тощо).

Додаток 2
до Інструкції про порядок
забезпечення доступу
до публічної інформації
у Службі безпеки України

ЗАПИТ
на інформацію, що подається юридичними особами
та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи
відповідно до Закону України “Про доступ
до публічної інформації”

——————————————————————
|Розпорядник інформації Служба безпеки України (01034, м. Київ,|
| вул. Володимирська, 33) |
|—————————————————————-|
|Найменування юридичної | |
|особи або об’єднання | |
|громадян без статусу | |
|юридичної особи | |
|————————+—————————————|
|Місцезнаходження | |
|юридичної особи і | |
|поштова адреса | |
|запитувача, адреса | |
|електронної пошти, | |
|номер засобу зв’язку | |
|————————+—————————————|
|Прізвище, ім’я та по | |
|батькові уповноваженої | |
|запитувачем особи | |
|————————+—————————————|
|Відомості про наявність | |
|у особи повноважень | |
|запитувати інформацію | |
|від імені юридичної | |
|особи або об’єднання | |
|громадян без статусу | |
|юридичної особи | |
|(довіреність, доручення | |
|тощо) | |
|————————+—————————————|
|Загальний опис | |
|необхідної інформації | |
|(або/та вид, назва, | |
|реквізити чи зміст | |
|документа, інформацію | |
|щодо якого потрібно | |
|отримати) | |
|—————————————————————-|
| Відповідь прошу надати |
|—————————————————————-|
|Поштою |/Вказується поштова адреса/ |
|————————+—————————————|
|Електронною поштою |/ Вказується E-mail/ |
|————————+—————————————|
|Засобом факсимільного |/ Вказується номер засобу факсимільного|
|зв’язку |зв’язку/ |
|————————+—————————————|
|В усній формі |/ Вказується номер засобу зв’язку/ |
——————————————————————

_______________________ _____________________
(дата подання запиту) (підпис уповноваженої
запитувачем особи)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо процедури подання та заповнення форм
запитів на інформацію, що подаються юридичними особами
та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи
відповідно до Закону України “Про доступ
до публічної інформації”

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його
володінні.

2. Документ, який подано юридичною особою або об’єднанням
громадян без статусу юридичної особи як запит на інформацію, але
він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у
запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної
інформації, розглядаються в порядку та у строки, визначені актами
законодавства, що регламентують порядок розгляду таких питань.

3. Запити на інформацію, розпорядником якої є Служба безпеки
України, подаються до Центрального управління Служби безпеки
України, її регіональних органів, органів військової
контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних,
науково-технічних та інших установ Служби безпеки України, Штабу
Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі –
органи та підрозділи) у робочі дні з 9-ї до 18-ї години.
Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви
(з 13-ї до 14-ї години), а також у вихідні, святкові та неробочі
дні.

4. Запит на інформацію подається за такими формами:
усно: по телефону або на особистому прийомі;
у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем
розташування органу та підрозділу;
в електронному вигляді: на електронну адресу органу та
підрозділу;
засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного
зв’язку органу та підрозділу.

5. Текст запиту повинен містити одне питання. Запит
заповнюється розбірливим почерком, окрім запитів, що подаються в
електронному вигляді. Електронний запит на інформацію не повинен
уміщувати вкладених файлів. Усний запит заповнюється
співробітником органу або підрозділу, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком
полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит.
У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання
відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:
а) найменування юридичної особи чи назву об’єднання громадян
без статусу юридичної особи;
б) місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса
запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку;
в) прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем
особи;
г) відомості про наявність у особи повноважень запитувати
інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без
статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);
ґ) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва,
реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно
отримати);
д) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються
по телефону або в електронному вигляді.

8. У запиті, який подається від імені юридичної особи або
об’єднання громадян без статусу юридичної особи, зазначаються
відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію
від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу
юридичної особи. До такого запиту має бути додано документ, що
підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).
У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації
про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує
наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність,
доручення, дозвіл суду тощо).

Джepeло http://zakon1.rada.gov.ua

 

Наказ ЦУ СБ України від 14.06.2011 № 231 «Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України»

 

Надання публічної інформації Службою безпеки України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

 

3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту

 

усно: телефон (044) 226-25-64

 

письмово: м. Київ, вул. Малопідвальна, 16, Служба безпеки України (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 

– Від фізичної особи; (зразок)

 

– Від юридичної особи та об’єднань громадян; (зразок)

 

факс: (044) 226-34-41;

 

електронна пошта: sbu_ public@ssu.gov.ua

 

Особа відповідальна за отримання запитів на інформацію – Розпереза Анатолій Іванович

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=107658&cat_id=107656

Поділитися записом:

Вам також може сподобатись...

Comments:

Події